Energetyka wielkoskalowa

Zarządzanie procesami w energetyce wielkoskalowej wymaga z jednej strony zaawansowanych narzędzi analitycznych i wizualizacyjnych, a z drugiej strony posiadania umiejętności ich adaptacji do potrzeb organizacji. Doświadczenie Zespołu rozwijane m.in. w relacjach z PSE S.A., 50 Hertz, czy ENTSO-E pozwoli zaadresować Państwa potrzeby poprzez stworzenie inteligentnych rozwiązań przeprowadzające Państwa organizację przez proces transformacji.

Wizualizator

Narzędzie zapewnia Operatorom Sieci Przesyłowych i Dystrybucyjnych przestrzenną wizualizację kluczowych danych technicznych oraz ekonomicznych w zakresie przesyłu, dystrybucji oraz produkcji energii elektrycznej.

W zakresie produkcji energii narzędzie umożliwia przedstawienie na mapie Europy (lub dla dowolnie zdefiniowanych stref) takich parametrów jak: cena energii, bilans energetyczny, produkcja energii. Narzędzie przedstawia wartość zadanego parametru dla każdego kraju lub strefy i koloruje kraje wg wybranej skali kolorów tworząc w ten sposób kartogram. Jednocześnie przedstawia skalę kolorów kartogramu oraz wykres prezentowanych danych dla poszczególnych krajów. Dodatkowo można zwizualizować przepływy energii pomiędzy strefami. Wszystkie dane przedstawiane są dla wybranego odcinaka czasu. Użytkownik może także włączyć animację zmian wizualizowanych parametrów w czasie.

W zakresie przesyłu oraz dystrybucji energii elektrycznej narzędzie umożliwia wizualizację przepływu energii na tzw. krytycznych elementach sieciowych (CNE) np. linii przesyłowych lub stacji transformatorowych, które są związane z transgraniczną wymianą energii. Pokazywany przepływ jest dekomponowany na podkategorie oraz strefy odpowiedzialne za dany przepływ. Narzędzie umożliwia wybranie CNE na mapie Europy, a następnie wyświetlenie danych przepływu. Użytkownik może wybrać poszczególne podkategorie przepływu przez co zostaną zwizualizowane na mapie kraje, które mają wpływ na dany przepływ. Tworzony jest w ten sposób kartogram, gdzie intensywność koloru poszczególnych krajów zależy od wielkości wpływu kraju na wybrane podkategorie przepływu na wybranym CNE. Wybierając kilka podkategorii wartości na mapie są sumowane wg wybranych opcji.

Narzędzie jest wykorzystywane w procesach polskiego Operatora Sieci Przesyłowych - PSE S.A. jak i na potrzeby analiz dedykowanych ENTSO-E.

Thor

Thor to narzędzie dedykowane do predykcji generacji ze źródeł odnawialnych oraz predykcji zapotrzebowania. Narzędzie wykorzystuje meteorologiczne dane prognostyczne z mezoskalowych modeli prognostycznych oraz historyczne dane o generacji energii ze źródła punktowego (takiego jak farma OZE). Na podstawie meteorologicznych danych prognostycznych (bieżących prognoz jak i danych historycznych) oraz danych o generacji/ zapotrzebowania budowany jest dedykowany model prognostyczny. Zakres prognozowania może obejmować pojedyncze instalacje lub też ich obszarowe agregaty.

Thor wykorzystuje otwarte oprogramowania oraz opracowaną w IDEA/NCBJ bibliotekę do tworzenia nowych zmiennych dla modelu. OZEp ze względu na prostotę budowy oraz łatwość konfiguracji umożliwia stworzenie produktu dopasowanego do potrzeb klienta, zapewniając jednocześnie jakość predykcji porównywalną z istniejącymi rozwiązaniami.

Przykład analizy porównawczej wyników otrzymanych dla predykcji generacji OZE z wynikami referencyjnymi takimi jak liniowa regresja, drzewa losowe oraz lasy losowe.